Få 3 tilbud på billig forsikring (auto, hjem mm)

Fleksible forsikringsselskaber dækker selvfølgelig i alle områder . Vi samarbejder med seriøse og 1. klasses forsikringsfirmaer i hele kongeriget - også i nærheden af dig. Her kommer et udvalg af spørgsmål, der nogle gange stilles ved en forsikringopgave:


  • Hvad er forskellen på en ulykkesforsikring og en sundhedsforsikring?
  • Hvordan ændrer jeg min bilforsikring?
  • Hvor kan man klage over en forsikring?

Billige forsikringsselskaber dækker naturligvis i alle områder . Hjemme i privaten kan du bedømme buddene og efterfølgende udse et af dem. Bestil 3 kanon gode forsikringstilbud på eksempelvis fritidshusforsikring, indboforsikring, diagnoseforsikring eller fritidshusforsikring.


Få 3 forsikring tilbud - gratis og uforpligtende

Bestil en specialist, der er kompetent til at finde to-tre forsikringstilbud allerede i dag. Vi har udvalgt 1. klasses og seriøse forsikringsvirksomheder i hele kongeriget - også nær dig. En velegnet fagmand kan løse dit forsikringsønske i dit nabolag.

Skadesforsikring 

Blandt personer, som i hovedsagen var lønmodtagere i årene 1995-2000, var det knap 92,5 %, som havde optjent ret til arbejdsmarkedspension. Blandt personer, som hovedsageligt havde været selvstændige i perioden, var der over 70 %, som ikke havde optjent ret til arbejdsmarkedspension.

Tjenestemandspensionerne, der også er arbejdsmarkedspensioner, er i modsætning til de andre ordninger ydelsesdefinerede. Pensionens størrelse afhænger her af tjenestemandens anciennitet og den pensionsgivende løn, hvilket typisk vil være slutlønnen. I 2000 var der 127.000 tjenestemænd. På statsområdet betales tjenestemandspensionen løbende over skatterne, mens ordningen på det kommunale område er opsparingsbaseret. Endvidere er der ordninger i søjle 3, som er frivillige, individuelle opsparingsordninger. I 2000 indbetalte godt 1 mio. personer til individuelle pensionsordninger i forsikringsselskaber og pengeinstitutter. 

Der er tale om betydelige bidrag, ikke mindst fra selvstændige erhvervsdrivende, der som nævnt i ringere grad end lønmodtagerne er omfattet af arbejdsmarkedspensionsordninger. Endelig finder der naturligvis også privat opsparing sted uden om det organiserede livsforsikrings- og pensionsmarked med det formål at sikre økonomisk tryghed i alderdommen. Der kan være tale om opsparing i pengeinstitutter, i obligationer og aktier, i fast ejendom, kunstgenstande eller andre samlerobjekter. Det er Verdensbankens betragtning, at en sammensætning af pensionssystemet med ordninger fra alle tre søjler indebærer en fornuftig risikospredning, da de forskellige søjler er udsat for forskellige risici. 

Pensionerne i søjle 1 er således udsat for politiske risici i den forstand, at der kan opstå finansieringsproblemer i takt med demografiske forskydninger og vekslende mulighed for at opretholde det fornødne skattetryk. Politiske luner kan ligeledes skifte, og ingen politiske garantier kan anses for langtidsholdbare. For så vidt angår pensionerne i søjle 2 og 3 er det væsentligste risikomoment således forbundet med den økonomiske udvikling, der er bestemmende for opsparingens forrentning.

Forsikringsaftaleloven 

Hvis forsikringsvilkårene anvender et udtryk fra forsikringsaftaleloven eller et udtryk, der ifølge anden lovgivning eller ifølge praksis er tillagt en bestemt betydning, må udtrykket normalt forstås i overensstemmelse med forsikringsaftaleloven eller vedkommende lovgivning eller praksis under hensyn til, hvordan den mere eller mindre usagkyndige forsikringstager forstår udtrykket. Der er altså i et vist omfang også tale om, hvad man kan kalde for lovbestemt fortolkning. Som eksempel kan nævnes, at en forsikring, der omfatter skade forårsaget ved »ildsvåde«, ikke omfatter skade, der f.eks. skyldes svidning af beklædningsgenstande i forbindelse med tobaksrygning, uanset at en sådan skade efter mange almindelige menneskers opfattelse af en skade, der skyldes ildsvåde. Udrykket ildsvåde må nemlig forstås i overensstemmelse med Forsikringsaftaleloven § 79. For at man kan tale om ildsvåde, når der efter denne bestemmelse have foreligget flammedannelse.


Begunstigelsesklausuler i livsforsikringspolicer

Som eksempel kan nævnes reglerne i Forsikringsaftaleloven § 105 om fortolkning af begunstigelsesklausuler i livsforsikringspolicer. Disse bestemmelser går ud på nærmere at fastslå, hvad visse standardudtryk som børn eller nærmeste pårørende må antages at betyde. Hvis ikke særlige forhold gør sig gældende i det enkelte tilfælde, må man følge disse regler. Fra praksis om spørgsmålet kan f.eks. nævnes AK 1877. Denne sag angik et tilfælde, hvor en civiløkonom havde tegnet en ejendomsforsikring, der bl.a. dækkede ‘omkostninger til retablering af haveanlæg’, således at der ved erstatningsfastsættelsen ‘for så vidt angår træer, buske og lignende, alene medtages udgifter til nyplantning’. Som følge af en brand på naboejendommen fik forsikringstageren ødelagt nogle høje, ældre træer, som det ville koste godt 12.000 kr. at få genplantet. 
Selskabet ville kun betale en erstatning beregnet efter prisen på 4-årige træer. Det hedder i kendelsen: ‘Udtrykket nyplantning er vel ikke noget helt entydigt begreb. Nævnet finder dog, at begrebet - også i den sammenhæng, hvor det forekommer i den citerede bestemmelse - naturligt må forstås som genplantning af unge træer. Det er endvidere nævnet bekendt, at det lige siden branchen for nogle år siden indførte forsikringsdækning for skader som den omhandlede har været almindelig praksis blandt forsikringsselskaberne at fortolke udtrykket nyplantning som genplantning med ikke over 4 år gamle træer’. Selskabet fik således medhold. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar